Page 1 of 1

Bulgarian language

Posted: Fri Jun 07, 2019 7:14 pm
by Nider Karlov
Актуализация на превода - 19.06.2019г.
Версия на превода: 9.0
Version of translation: 9.0

Актуализиран български език (цял файл), защото предишният преводач не е правил никакви актуализации около 9 години. Преразгледан целия езиков файл, нови низове, редактиране на повечето низове, унифицикация на термини, корекция на целия файл.
Ако намерите някоя грешка моля пишете тук

Забележка:
Някои низове не могат да се превеждат!

Update translation - 19.06.2019г.
Updated Bulgarian language (whole file) because previous translator make no update some 9 years. Revision whole language file, new strings, edited some strings, terms unification, correction whole file.
Some strings can't translatable

Re: Bulgarian language

Posted: Fri Jun 07, 2019 7:19 pm
by poiko
Thanks. I will include it to the next installer build. I will send you the email within an hour ;)